•  
 • Η ώρα είναι...

  


   • ANEK LINES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

    Αύξηση EBITDA Ομίλου: € 10,1 εκατ. από € 6,5 εκατ.

    Περαιτέρω περιορισμός λειτουργικού κόστους

    Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

    Το 2014 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2014, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1,4 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 1,5 εκατ. το 2013, 227 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 241 χιλ. το προηγούμενο έτος και 151 χιλιάδες φορτηγά έναντι 149 χιλ., εκτελώντας 5% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το 2013. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν συνδυασμένα δρομολόγια από κοινού με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέσω της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ – SUPERFAST» σε γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής, ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, δύο πλοία της Εταιρείας ναυλώθηκαν τη θερινή περίοδο σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έκτακτες ναυλώσεις.

    Η συνεχής προσπάθεια για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου αντανακλάται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για δεύτερη συνεχόμενη χρήση. Επίσης, στη μείωση του λειτουργικού κόστους για τη χρήση 2014 συνέβαλλε και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

    Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

    Κύκλος Εργασιών

    Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2014 ανήλθε σε € 169,5 εκατ. έναντι € 178,0 εκατ. τη χρήση 2013. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 79,6 εκατ. έναντι € 81,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε € 81,8 εκατ. έναντι € 88,3 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες το 2014 παρέμειναν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και διαμορφώθηκαν σε € 8,0 εκατ.

    Μικτά Κέρδη

    Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2014 ανήλθαν σε € 25,6 εκατ. έναντι € 23,3 εκατ. το 2013. Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε σε € 143,9 εκατ. έναντι € 154,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους της χρήσης 2014 οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το 2013 και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πλοίων και των δρομολογίων.

    EBITDA

    Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 10,1 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. το 2013. Η αύξηση του EBITDA το 2014 είναι επακόλουθο, κυρίως, της αύξησης των μικτών κερδών προ αποσβέσεων κατά € 1,3 εκατ. και της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης προ αποσβέσεων κατά € 2,0 εκατ. σε σχέση με το 2013.

    Καθαρά Αποτελέσματα

    Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 17,8 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών € 35,7 εκατ. το 2013. Τα αποτελέσματα των χρήσεων 2014 και 2013 επιβαρύνθηκαν από τις απομειώσεις της αξίας των πλοίων του Ομίλου οι οποίες ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. και € 15,3 εκατ. αντίστοιχα.

    Σημειώνεται ότι την 1η Αυγούστου 2014 ολοκληρώθηκε η  πώληση των πλοίων «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 21 εκατ. με το οποίο μειώθηκε ο δανεισμός της Εταιρείας, ενώ εκτιμάται ότι στο επόμενο διάστημα είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων. Επίσης, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών και στρaτηγικών συνεργειών, από την 1η Νοεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ η διεύρυνση της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ-SUPERFAST» για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιρειών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης.

    Τα παραπάνω γεγονότα, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη μείωση των τιμών των καυσίμων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου την τρέχουσα χρήση. Στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου για το 2015 παραμένουν η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και η επιστροφή στην κερδοφορία.

    Χανιά, 31 Μαρτίου 2015

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Payday Advance EdmontonPayday Loans Wisconsin25mg ViagraGoogleNews
  Διαφήμιση
 • Αρχείο

  < Φεβρουάριος 2012 >
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29        

  Νέες φωτογραφίες

  Video